ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ALAPFOGALMAK

Szolgáltató
Cégnév: Kovács Norbert EV. (4642 Tornyospálca, Mándoki út 40.), továbbiakban Szolgáltató

Előfizető
Az a természetes vagy jogi személy, aki a Szolgáltatás Megrendelő alapján a Szolgáltatást igénybe veszi. Az Előfizető felel a Szolgáltatói ÁSZF alapján meghatározott kötelezettségek teljesítéséért.

Szolgáltatás
Ezen Szolgáltatást a Szolgáltató díj előre fizetése ellenében biztosítja.

Szolgáltatás Megrendelő
A Szolgáltató és az Előfizető közötti jogviszonyt megtestesítő szerződés az “Online megrendelés”. Ez alapján nyújtja a Szolgáltatást a Szolgáltató az Előfizető részére, aki köteles az Általános Szerződési Feltételekben leírt feltételeket betartani és az igénybe vett Szolgáltatásért az Online Díjszabásban meghatározott díjat határidőben fizetni. A Szolgáltató köteles az Általános Szerződési Feltételekben vállalat kötelezettségeket betartani.

Előfizetői Szerződés
Az Előfizető és a Szolgáltató közötti létrejött jogviszony, mely a SilenceSeed.hu és ugyfelkapu.silenceseed.hu oldalon az “ÁSZF” elfogadásával jön létre.

Díjszabás
A szolgáltatás(ok) használatáért az Előfizető előzetesen megállapított havi, negyedéves, féléves, vagy éves díjat előre fizet.
A szolgáltató a befizetett díjról 14 napon belül számlát küld az Előfizető email címére.
A Szolgáltató csak és kizárólag elektronikus számlát állít ki és ezt az Előfizető tudomásul veszi és elfogadja. Papír számla nem kérhető.

Az Általános Szerződési Feltételek célja és tárgya
A Szolgáltató az Általános Szerződési Feltételeket (ÁSZF) a vonatkozó hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően azért adta ki, hogy ebben részletesen szabályozza a Szolgáltatással és annak igénybevételével kapcsolatos feltételeket, a Szolgáltató és az Előfizető jogait és kötelezettségeit és egyéb, a Szolgáltatással összefüggő lényeges körülményeket.
Az ÁSZF mindenkor hatályos szövege a Szolgáltató és a vele szerződéses kapcsolatba lépő Előfizető között létrejövő előfizetői szerződés részeként a szolgáltatási jogviszony általános feltételeit tartalmazza. Az itt nem szabályozott kérdéseket illetően a Szolgáltató tevékenységére vonatkozó mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, valamint a Polgári Törvénykönyvben foglalt rendelkezések, és a megfelelően közzétett nemzetközi szerződések, szabványok kötelező erejű feltételei külön kikötés nélkül is irányadóak.

A SZOLGÁLTATÁS 
A Szolgáltató kötelezettsége a Szolgáltatás nyújtása az Előfizető részére az alábbi feltételek és a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezései szerint.
A Szolgáltatás területi hatálya
A Szolgáltató saját vagy partnerei szerverein nyújtja a Szolgáltatást, azaz a szolgáltatást lehetővé tevő szoftver, adatbázis illetőleg a feltöltött egyéb elektronikus anyagok a Szolgáltató szerverén vagy általa bérelt szerveren találhatóak.
A Szolgáltatás időbeli hatálya – Az előfizetői jogviszony létrejötte és módosítása
Az előfizetői jogviszony úgy jön létre, hogy az Előfizető a Szolgáltatást Online felületen megrendeli, és a Díjszabásban meghatározott előre fizetendő díjakat megfizeti, melynek eredményeképpen a Szolgáltató a szolgáltatás keretében Webhosting és egyéb szolgáltatást biztosít az Előfizető részére. Ezen szolgáltatás beállításához Szolgáltató a szükséges adatokat Előfizető számára biztosítja. A Szolgáltató a nap 24 órájában folyamatosan, időbeli korlátozás nélkül nyújtja a Szolgáltatást.
A Szolgáltató megfelelő minőségű Szolgáltatást nyújt a tőle elvárható módon, a rendelkezésre álló és biztosítható műszaki-technikai feltételek mellett és biztosítja az általa működtetett kiszolgáló szoftver-rendszer megfelelő fejlesztését, üzemeltetését, felügyeletét és karbantartását. A Szolgáltató vállalja, hogy a rendszert kiszolgáló web szervert/TS3 szervert/vps szervert a magyarországi, vagy franciaországi internetes gerinchálózat közvetlen közelébe telepíti, ahol a névleges adatátviteli sebesség a szerver kommunikációs min. 100 Mb/s sávszélességű. Szolgáltató vállalja továbbá a web szerver/TS szerver/vps szerver minimum 99.9 %-os éves rendelkezésre állását.

Hibabejelentés, hibaelhárítás
Az Előfizető a Szolgáltatással kapcsolatban észlelt hibákat a Szolgáltató on-line (e-mailben a info@silenceseed.hu), vagy az online hibajegy rendszerben (ugyfelkapu.silenceseed.hu) jelentheti be. A hibaelhárítás időpontjáról tájékoztatást ad az előfizetőnek. A hiba jelenség nem állhat fent 24 óránál tovább.
Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a szolgáltatás megfelelő minőségének fenntartása érdekében webszerverén, ts3 szerverén, vps szerverén, a szerverszoftvereken, illetőleg az adatbázisban havi rendszerességgel karbantartást végezzen. A karbantartás időpontját a Szolgáltató 48 órával előre köteles jelezni.

A SZOLGÁLTATÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

A Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége és felelőssége a minőségért
A Szolgáltató a Szolgáltatást az Előfizetői Szerződésben meghatározott időponttól az Előfizető számára folyamatosan biztosítja az Előfizető díjfizetési kötelezettségének teljesítése ellenében. A Szolgáltató a Szolgáltatás teljesítése során és a Szolgáltatás megfelelő minőségének biztosítása érdekében minden tőle elvárható intézkedést megtesz annak érdekében, hogy tevékenységét úgy fejtse ki, ahogy szolgáltatóktól az adott helyzetben általában elvárható. Ennek keretében a Szolgáltatás biztosítását működtető rendszert folyamatosan ellenőrzi, karbantartja, esetleges meghibásodás esetén – a rendelkezésre álló műszaki lehetőségek keretein belül – megfelelően javítja.
A Szolgáltató nem felel olyan károkért, amelyek belföldi vagy külföldi hatósági rendelkezés, szükséges hatósági engedély megtagadása vagy késedelmes megadása, erőhatalom, természeti csapás (vis major), vagy egyéb, a Szolgáltató érdekkörén kívülálló ok, illetve esemény folytán következnek be, amelyekért a Szolgáltató nem tehető felelőssé, illetve az olyan károkért, amelyek az Előfizető érdekkörében, vagy az Általános Szerződési Feltételekbe foglalt feltételek Előfizető általi be nem tartásának, illetve késedelmes teljesítésének eredményeként következtek be. A szolgáltató továbbá nem vállal felelősséget esetleges DDoS támadásokért sem.
A Szolgáltató a Szolgáltatás esetleges nem megfelelő minőségéből eredő, illetve az általa működtetett weblaprendszer esetleges meghibásodásával, működésében bekövetkező zavarokkal kapcsolatosan keletkezett közvetlen károkért csak a 24 órát meghaladó meghibásodás esetén vállal felelősséget, a kapcsolódó és közvetett károkért nem vállal felelősséget.
A Szolgáltató a szolgáltatási jogviszonyból eredő szerződéses kapcsolata során az Előfizetővel együttműködik. Ennek érdekében a Szolgáltatás szempontjából jelentős tényekről, körülményekről, változásokról az Előfizetőt haladéktalanul tájékoztatja.
Az Előfizető a Szolgáltatás működésével kapcsolatos felszólalásait a Szolgáltató ügyfélszolgálatánál terjesztheti elő, e-mail-ben vagy írásban. A Szolgáltató a felszólalásokat minden esetben kivizsgálja és ennek eredményéről az Előfizetőt tájékoztatja.

Személyes adatok védelme
A Szolgáltató a Szolgáltatással, illetve hálózatának üzemeltetésével kapcsolatban a tudomására jutott információkat és adatokat a hatályos jogszabályok előírásainak megfelelően bizalmasan kezeli. Az adatokat – a kifejezett jogszabályi rendelkezés esetét kivéve – harmadik személyeknek nem szolgáltatja ki és nem teszi hozzáférhetővé mindaddig, amíg az Előfizető az Előfizetői Szerződésbe foglalt kötelezettségeit maradéktalanul teljesíti. Az Előfizető a Megrendeléssel feltétel nélkül hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben kötelezettségeinek nem tesz eleget, a Szolgáltató a szükséges Előfizetői adatokat a szintén titoktartásra kötelezett harmadik személy részére előfizető azonosítás és/vagy követelés érvényesítés céljából kiadja.

AZ ELŐFIZETŐ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
Az Előfizető az Előfizetői Szerződés megkötésével egyidejűleg egyszeri előfizetési díjat, valamint a Díjszabásban meghatározott esedékes díjakat köteles megfizetni, ezen díjak megfizetései előfeltétele a Szolgáltató rendszeréhez való csatlakozásnak. A fenti díjakon felül az Előfizető által választott havi, negyedéves, féléves vagy éves rendszerességgel az Előfizető igénybevételi díjat köteles fizetni, amennyiben ezt jelölte meg a Szolgáltatás Megrendelőn. A díjak mértéke a mindenkor érvényben lévő Díjszabásban foglaltak alapján kerül meghatározásra. A Díjszabás a Szolgáltatás Megrendelő részét képezi.
Az Előfizetői Szerződés alapján az Előfizető a Szolgáltató részére az általa nyújtott Szolgáltatásért a Szolgáltató által a tárgyidőszakot megelőzően kiállított és megküldött díjbekérő ellenében díjfizetésre kötelezett az Előfizetői Szerződés mindenkori mellékletét képező Díjszabás feltételei szerint. Az Előfizető a díjakat Paypalen, smsben vagy átutalással teljesítheti.
Az Előfizető a számlában meghatározott díj összegszerűségét az ott jelzett fizetési határidőn belül az ügyfélszolgálatnál vitathatja.  A Szolgáltató a kifogást minden esetben érdemben megvizsgálja. Kétség esetén a számlában foglaltak helyességét a Szolgáltatónak kell bizonyítania. Amennyiben a kifogás megalapozott, úgy a Szolgáltató a tévesen megállapított összeget az Előfizető részére a következő időszakos számlában jóváírja. A Szolgáltatónak jogában áll, az Előfizető értesítése mellett, az esetleges jogszabályváltozások miatt, illetve annak megfelelés érdekében a számlázási időszakot, a számlázás időpontját módosítani.
Amennyiben az Előfizető a díjbekérőn szereplő díjat az ott jelzett fizetési határidő lejáratáig nem egyenlíti ki vagy nem igazolja, hogy az összeg átutalásához szükséges valamennyi intézkedést megtette, a Szolgáltató jogosult a Szolgáltatás igénybevételét, illetve a Szolgáltatáshoz való hozzáférési jogosultságot azonnali hatállyal korlátozni vagy felfüggeszteni. Amennyiben a fenti intézkedések ellenére az Előfizető a Szolgáltatót megillető díjakat nem egyenlíti ki, a Szolgáltató 10 nap elteltével törli a Szolgáltatást, és azonnali hatállyal felfüggeszti a szerződést.
A Szolgáltatás díjának megfizetéséért a Megrendelő a felelős, függetlenül a Szolgáltatás tényleges igénybe-vevőjétől.

Adatszolgáltatás
Az Előfizető kijelenti, hogy az Előfizetői Szerződés saját nevében való megkötésére jogosult, a szerződéskötési képessége korlátozva nincs.
Az Előfizető adataiban bekövetkezett változást a számlázással és a Szolgáltatás teljesítésével kapcsolatos adatokat köteles haladéktalanul bejelenteni a Szolgáltatónak. A Szolgáltató a rendelkezésére bocsátott Előfizetői adatokban bekövetkezett változások haladéktalan bejelentésének elmulasztásából eredő károkért nem vállal felelősséget, azonban az Előfizető szerződésszegésére tekintettel, az ezzel kapcsolatosan felmerülő kárának megtérítését követelheti az Előfizetőtől.

Adatvédelem
Az Előfizető tudomásul veszi, hogy az Előfizetői Szerződés keretében igénybevett Szolgáltatás használata során ő felel a feltöltött adatok, információk és képek használatának jogszerűségért, azok tartalmáért. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a tartalmat illetve azok használatának jogszerűségét illetően kérdéses vagy vitás esetekben a Minden az Előfizető által feltöltött információnak tekintettel kell lennie a társadalmi értékekre és az emberi méltóságra és nem lehetnek olyan természetűek, amelyek: bárkit törvényellenes cselekvésre bátorítanak vagy bújtatnak fel; súlyos vagy széleskörű ellenállást váltanak ki; pontatlanságuk, kétértelműségük, túlzó mivoltuk, hanyagságuk, vagy bármi más miatt félrevezetők; faji, vallási vagy politikai ellentéteket szítanak vagy hirdetnek; bármi olyan szokásban vagy cselekvésben való részvételre bátorít, vagy buzdít fel, amely valaki egészségére vagy biztonságára nézve valószínűleg hátrányos; szexuális, erőszakos vagy trágár tartalmuk révén megbotránkozást keltenek; hamisak vagy elavultak.

Bankkártyás fizetés
Az online bankkártyás fizetések a Stripe.com rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el.
A bankkártya adatokat a Stripe.com tárolja és kezeli.
További információk a Stripe-ról (angol nyelvű oldal): stripe.com
Stripe adatvédelem, nyilatkozatok, szabályzatok

Egyéb kötelezettségek
Az Előfizető tudomásul veszi, hogy az Előfizetői Szerződés keretében igénybevett Szolgáltatás használata során tartózkodik a zaklató, a közízlést és az emberi méltóságot sértő magatartástól. Amennyiben az Előfizető ezen kötelezettségének nem tesz eleget, a Szolgáltató jogosult az Előfizetőt felszólítani a rendeltetésellenes magatartás azonnali megszüntetésére. Amennyiben az Előfizető a kötelezettségének felszólítás ellenére sem tesz eleget, a Szolgáltató jogosult a Szolgáltatás igénybevételét felfüggeszteni.

AZ ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE
Az előfizető a határozatlan idejű szerződését bármikor felmondhatja, az ügyfélkapu rendszerünkön, vagy email címünkön keresztül.

Továbbá
Az Előfizető tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató alvállalkozó bevonását is igénybe veheti a szolgáltatás biztosítása érdekében.

Módosítva: 2021.03.05.